Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka – wszystko, co musisz wiedzieć

Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka

Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka

Angielski jest jednym z najważniejszych języków na świecie. Wielu uczniów decyduje się na zdawanie egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, a niektórzy wybierają nawet wersję rozszerzoną. Jednak czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka?

Rozprawka jest jednym z najpopularniejszych typów zadań na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Polega ona na przedstawieniu argumentów i opinii na dany temat. Uczniowie muszą wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli oraz bogatego słownictwa. Rozprawka jest również oceniana pod względem gramatyki, poprawności językowej i struktury tekstu.

Jednak matura rozszerzona z angielskiego nie zawsze polega na pisaniu rozprawki. Egzamin może obejmować również inne typy zadań, takie jak: opowiadanie, recenzja, artykuł lub wywiad. Wybór konkretnego typu zadania zależy od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każdego roku temat egzaminu jest inny, dlatego uczniowie muszą być przygotowani na różne rodzaje zadań.

Ocena z matury rozszerzonej z angielskiego zależy od wielu czynników. Oprócz umiejętności pisania i gramatyki, oceniane są również umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się. Egzamin maturalny z języka angielskiego jest więc kompleksowy i wymaga od uczniów wszechstronnego przygotowania.

Wymagania na maturze rozszerzonej z angielskiego

Wymagania na maturze rozszerzonej z angielskiego

Na maturze rozszerzonej z angielskiego oceniane są umiejętności językowe, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

W części pisemnej matury rozszerzonej z angielskiego, uczniowie muszą napisać dwa teksty. Jednym z nich jest zawsze rozprawka, w której muszą przedstawić swoje stanowisko na dany temat i argumentować je przykładami. Rozprawka jest oceniana pod względem treści, struktury i poprawności językowej.

W drugim tekście, uczniowie mają do wyboru różne typy zadań, takie jak: opis obrazka, list formalny lub nieformalny, artykuł, recenzja książki lub filmu. W tej części oceniane są umiejętności pisania zgodnie z konkretnym typem tekstu oraz poprawność językowa.

W części ustnej matury rozszerzonej z angielskiego, uczniowie muszą przeprowadzić rozmowę z egzaminatorem na podstawie wylosowanych tematów. Ocena jest przyznawana za umiejętność płynnego porozumiewania się, poprawność gramatyczną i bogactwo słownictwa.

Wszystkie wymagania dotyczące matury rozszerzonej z angielskiego są szczegółowo opisane w podręcznikach i materiałach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Umiejętności Ocena
Pisanie rozprawka, inny typ tekstu
Mówienie rozmowa z egzaminatorem
Gramatyka poprawność językowa
Słownictwo bogactwo słownictwa

Wynik na maturze rozszerzonej z angielskiego ma duże znaczenie przy ubieganiu się o miejsce na studiach lub przy poszukiwaniu pracy. Dlatego warto solidnie przygotować się do tego egzaminu.

Rodzaje zadań

Rodzaje zadań

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego pisemnym w wersji rozszerzonej uczniowie mają do wykonania różne rodzaje zadań. Oceniane są umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz gramatyki i słownictwa.

Jednym z najczęściej występujących zadań jest rozprawka. Uczniowie muszą napisać tekst na określony temat, wyrażając swoje opinie i argumentując swoje stanowisko. Rozprawka jest oceniana pod względem organizacji tekstu, poprawności gramatycznej i bogactwa słownictwa.

W ramach egzaminu maturalnego zawsze pojawiają się również zadania z czytania ze zrozumieniem. Uczniowie muszą przeczytać teksty i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści. Mogą pojawić się również zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekście, wybieraniu odpowiednich słów czy tłumaczeniu zdań na język polski.

Czytaj więcej  Czy jednostka może wpływać na losy świata - Rozprawka

Kolejnym rodzajem zadań są zadania z rozumienia ze słuchu. Uczniowie słuchają nagrania i odpowiadają na pytania dotyczące jego treści. Mogą pojawić się zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekście, wybieraniu odpowiednich odpowiedzi czy tłumaczeniu zdań na język polski.

W ramach egzaminu maturalnego z języka angielskiego rozszerzonego zawsze pojawiają się również zadania z gramatyki i słownictwa. Uczniowie muszą wykazać się znajomością różnych struktur gramatycznych oraz umiejętnością używania różnych słów i zwrotów.

Podsumowując, egzamin maturalny z języka angielskiego pisemny w wersji rozszerzonej obejmuje różne rodzaje zadań, które sprawdzają różne umiejętności językowe. Warto się dobrze przygotować, aby osiągnąć jak najlepszą ocenę.

Umiejętności sprawdzane na egzaminie

Umiejętności sprawdzane na egzaminie

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego zawsze sprawdzane są różne umiejętności językowe. Oprócz rozprawki, która jest częścią egzaminu pisemnego, oceniane są również inne umiejętności.

W ramach egzaminu pisemnego, uczniowie muszą napisać rozprawkę na wybrany temat. Rozprawka powinna zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a także być poprawnie zorganizowana i spójna. Ocena rozprawki zależy od umiejętności pisania, argumentacji i używania poprawnej gramatyki i słownictwa.

Ponadto, egzamin pisemny sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie muszą czytać teksty różnego rodzaju, takie jak artykuły, ogłoszenia, reklamy, listy, itp. Następnie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące tych tekstów, pokazując swoje umiejętności rozumienia tekstu, a także znajomość słownictwa i gramatyki.

Inne umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym to umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Uczniowie muszą słuchać nagrań audio, takich jak wywiady, dialogi, monologi, itp. Następnie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące tych nagrań, pokazując swoje umiejętności rozumienia mówionego języka angielskiego.

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego rozszerzonego sprawdzane są również umiejętności tłumaczenia. Uczniowie muszą przetłumaczyć tekst z języka polskiego na język angielski, pokazując swoje umiejętności w zakresie gramatyki, słownictwa i tłumaczenia.

Podsumowując, egzamin maturalny z języka angielskiego to nie tylko rozprawka, ale również sprawdzanie umiejętności czytania, słuchania i tłumaczenia. Wszystkie te umiejętności są oceniane i mają wpływ na ostateczną ocenę z egzaminu maturalnego.

Czy zawsze jest rozprawka?

Czy zawsze jest rozprawka?

Rozszerzona matura z języka angielskiego to jeden z najważniejszych egzaminów, które polscy uczniowie zdają pod koniec szkoły średniej. Jednym z zadań, które mogą pojawić się na tym egzaminie, jest napisanie rozprawki. Jednak czy zawsze jest to rozprawka?

Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego istnieje wiele różnych typów zadań, które mogą pojawić się w części pisemnej. Oceniana jest nie tylko umiejętność pisania rozprawki, ale także innych form pisemnych, takich jak list, artykuł, recenzja czy opowiadanie.

Warto jednak zaznaczyć, że rozprawka jest jednym z najczęściej spotykanych typów zadań na maturze z języka angielskiego. W ramach rozprawki uczniowie muszą przedstawić swoje argumenty na dany temat i przekonać czytelnika do swojego punktu widzenia. Oceniane są umiejętności logicznego myślenia, organizacji tekstu oraz bogactwo słownictwa.

Warto również podkreślić, że ocena za rozprawkę nie jest jedynym kryterium oceny na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Egzaminatorzy biorą pod uwagę również inne umiejętności, takie jak rozumienie tekstu czy umiejętność komunikacji w języku angielskim.

Podsumowując, choć rozprawka jest jednym z najczęściej spotykanych typów zadań na maturze z języka angielskiego, nie zawsze jest to jedyna możliwość. Warto jednak dobrze przygotować się do pisania rozprawki, ponieważ jest to jedno z najważniejszych zadań na egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

Inne formy zadań

Inne formy zadań

Na egzaminie z języka angielskiego, oprócz rozprawki, istnieją również inne formy zadań, które mogą pojawić się w części pisemnej. Ostateczny wybór zależy od egzaminatora, który decyduje, jakie zadania będą sprawdzane.

Wśród innych form zadań mogą znaleźć się:

 • Pytania otwarte – polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytanie w formie pisemnej. Mogą dotyczyć różnych tematów związanych z językiem angielskim.
 • Zadania gramatyczne – polegają na poprawieniu błędów gramatycznych w zdaniach lub wykonaniu określonych zadań związanych z gramatyką.
 • Tłumaczenie – polega na przetłumaczeniu zadanego tekstu z języka polskiego na język angielski lub vice versa.
 • Opisywanie obrazków – polega na opisaniu obrazka lub fotografii w języku angielskim. Może wymagać opisu przedstawionych osób, miejsc, sytuacji itp.
 • Podsumowanie tekstu – polega na streszczeniu lub podsumowaniu zadanego tekstu w języku angielskim.
Czytaj więcej  Jakie decyzje podejmują rządzący w sytuacjach kryzysowych - rozprawka | Najważniejsze działania w czasie kryzysu | Decyzje rządu w trudnych sytuacjach

Ocena za te zadania zależy od poprawności językowej, bogactwa słownictwa, umiejętności gramatycznych oraz ogólnej struktury i logicznego rozwoju odpowiedzi.

Warto przygotować się do egzaminu z języka angielskiego, uwzględniając różne formy zadań, aby być dobrze przygotowanym na każdą możliwość.

Przykłady innych zadań

Przykłady innych zadań

Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego oprócz rozprawki, której temat zawsze jest obowiązkowy, mogą pojawić się również inne rodzaje zadań. Oceniane są umiejętności pisemne, a egzamin trwa 180 minut.

Przykładowe zadania, które mogą się pojawić na maturze rozszerzonej z języka angielskiego:

 1. Zadanie 1: Tłumaczenie

  W tym zadaniu uczniowie muszą przetłumaczyć krótki tekst z języka polskiego na język angielski. Tekst może dotyczyć różnych tematów, takich jak kultura, historia, nauka czy sport.

 2. Zadanie 2: Analiza tekstu

  W tym zadaniu uczniowie muszą przeczytać krótki tekst w języku angielskim i odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści. Pytania mogą dotyczyć szczegółów zawartych w tekście, interpretacji treści lub opinii na temat przedstawionych informacji.

 3. Zadanie 3: Opowiadanie

  W tym zadaniu uczniowie muszą napisać krótkie opowiadanie na podstawie podanego tematu. Temat może być związany z codziennym życiem, podróżami, fantastyką lub innym obszarem zainteresowań ucznia.

 4. Zadanie 4: Reagowanie na tekst

  W tym zadaniu uczniowie muszą napisać krótki tekst, w którym wyrażają swoje zdanie na temat przedstawionego tekstu. Mogą zgadzać się lub nie zgadzać się z treścią tekstu, argumentować swoje stanowisko i przedstawiać przykłady.

 5. Zadanie 5: Analiza graficzna

  W tym zadaniu uczniowie muszą przeanalizować dane przedstawione w formie wykresu, tabeli lub diagramu. Muszą przedstawić wnioski na podstawie tych danych i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich interpretacji.

Wszystkie zadania są oceniane przez egzaminatorów, którzy biorą pod uwagę poprawność gramatyczną, bogactwo słownictwa, umiejętność logicznego myślenia i argumentacji oraz ogólną jakość pisemnego wyrażania się w języku angielskim.

Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka angielskiego wymaga systematycznego uczenia się i praktykowania różnych rodzajów zadań. Częste pisanie i analiza własnych tekstów może pomóc w rozwinięciu umiejętności pisemnego wyrażania się w języku angielskim.

Ważność rozprawki

Ważność rozprawki

Rozprawka jest jednym z najważniejszych elementów egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Stanowi ona część pisemnego zadania rozszerzonego, które ma ogromne znaczenie dla oceny końcowej.

Rozprawka jest formą pisemnego wywodu, w którym uczniowie mają możliwość przedstawienia swoich argumentów i wniosków na dany temat. Jest to zadanie wymagające nie tylko umiejętności językowych, ale także umiejętności logicznego myślenia i argumentowania.

Ocena rozprawki podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest bardzo istotna. Jest to jeden z elementów, na podstawie którego oceniany jest poziom opanowania języka przez ucznia. Wysoka ocena w tej części egzaminu może znacząco wpłynąć na końcową ocenę z przedmiotu.

Rozprawka sprawdza umiejętność pisania w języku angielskim, ale także umiejętność organizacji tekstu, logicznego argumentowania i wyrażania swoich myśli. Dlatego jest to zadanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania i praktyki.

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego istnieje możliwość wyboru tematu rozprawki spośród kilku propozycji. Uczniowie mają określony czas na przygotowanie i napisanie rozprawki. Dlatego ważne jest, aby dobrze znać strukturę i formę tego rodzaju tekstu oraz posiadać umiejętność szybkiego pisania w języku angielskim.

Rozprawka jest jednym z najbardziej wymagających zadań na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, ale także jednym z najważniejszych. Poprzez napisanie dobrej rozprawki można zademonstrować swoje umiejętności językowe, logiczne myślenie i zdolność do argumentacji. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i trening w pisaniu rozprawek przed egzaminem maturalnym.

Czytaj więcej  Człowiek samotny rozprawka - przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z samotnością

Wpływ na ocenę

Ocena z języka angielskiego na egzaminie maturalnym rozszerzonym składa się z różnych elementów. Jednym z nich jest rozprawka, jednak nie zawsze jest ona obecna na egzaminie pisemnym.

Rozprawka to jedna z form pisemnego wyrażania swoich myśli i argumentacji na dany temat. Jej obecność na egzaminie zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Może się zdarzyć, że w danym roku rozprawka nie będzie wymagana, a ocena będzie oparta na innych rodzajach zadań pisemnych.

W przypadku, gdy rozprawka jest obecna na egzaminie, ma ona duży wpływ na ostateczną ocenę z języka angielskiego. Oceniana jest zarówno umiejętność konstrukcji zdania, poprawność gramatyczna, jak i bogactwo słownictwa oraz umiejętność argumentacji.

Ważne jest, aby pisać rozprawkę zgodnie z zasadami, które zostały omówione podczas nauki języka angielskiego. Warto również zapoznać się z przykładowymi rozprawkami, aby zobaczyć, jakie elementy są oczekiwane przez egzaminatorów.

Ocena z języka angielskiego na egzaminie maturalnym rozszerzonym nie zależy tylko od rozprawki. Wpływ na ocenę mają również inne rodzaje zadań pisemnych, takie jak opowiadanie, artykuł, list czy recenzja. Ważne jest, aby umieć się dostosować do różnych rodzajów zadań i wykazać się różnorodnością językową.

Podsumowując, ocena z języka angielskiego na egzaminie maturalnym rozszerzonym nie zawsze zależy od rozprawki. Jednak gdy jest ona obecna, ma duży wpływ na ostateczną ocenę. Ważne jest więc dobrze przygotować się do pisania rozprawki oraz innych rodzajów zadań pisemnych, aby móc zaprezentować swoje umiejętności językowe na jak najwyższym poziomie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka – wszystko, co musisz wiedzieć

Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka?

Nie, na maturze rozszerzonej z angielskiego nie zawsze jest rozprawka. W zależności od tematu egzaminu, mogą być również inne formy pisemne, takie jak esej, artykuł, recenzja czy opowiadanie.

Czy rozprawka jest najczęstszą formą pisemną na maturze rozszerzonej z angielskiego?

Tak, rozprawka jest jedną z najczęstszych form pisemnych na maturze rozszerzonej z angielskiego. Jest to forma, która pozwala ocenić umiejętność logicznego argumentowania i wyrażania swoich poglądów na dany temat.

Jak przygotować się do pisania rozprawki na maturze rozszerzonej z angielskiego?

Aby przygotować się do pisania rozprawki na maturze rozszerzonej z angielskiego, warto zapoznać się z różnymi typami tematów, które mogą pojawić się na egzaminie. Należy również zrozumieć strukturę rozprawki i umieć ją zastosować w praktyce. Ważne jest również ćwiczenie umiejętności pisania argumentacyjnego i organizowania myśli.

Czy istnieją jakieś przykładowe tematy rozprawek na maturze rozszerzonej z angielskiego?

Tak, istnieje wiele przykładowych tematów rozprawek, które mogą pojawić się na maturze rozszerzonej z angielskiego. Mogą to być tematy dotyczące społeczeństwa, polityki, edukacji, środowiska, kultury i wielu innych. Przykładowe tematy to np. „Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na młodzież?”, „Czy powinniśmy zrezygnować z energii jądrowej?” czy „Czy szkoły powinny wprowadzić obowiązkowe lekcje pierwszej pomocy?”.

Jakie są kryteria oceny rozprawki na maturze rozszerzonej z angielskiego?

Kryteria oceny rozprawki na maturze rozszerzonej z angielskiego obejmują m.in. logiczne argumentowanie, poprawność językową, bogactwo słownictwa, zróżnicowanie struktur gramatycznych, organizację tekstu, spójność i spójność argumentacji oraz umiejętność wyrażania swoich poglądów na dany temat.

Video:Czy zawsze na maturze rozszerzonej z angielskiego jest rozprawka

WOLĘ: would rather/would prefer/prefer | ROCK YORU ENGLISH #218

Dodaj komentarz