DMCA

Zasady obowiązujące w ramach ustawy Digital Millennium Copyright Act

Witamy na stronie https://drogeriarozana.pl („Serwis”). Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób tak samo, jak oczekujemy, że inni będą szanować nasze prawa. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c), właściciel praw autorskich lub jego agent może przesłać nam żądanie usunięcia treści za pośrednictwem naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Jako dostawca usług internetowych jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o zwolnienie z roszczeń związanych z naruszeniem prawa zgodnie z postanowieniami „bezpiecznej przystani” ustawy DMCA. Aby w dobrej wierze zgłosić nam roszczenie o naruszenie przepisów, należy przesłać nam powiadomienie zawierające następujące informacje:

Zawiadomienie o naruszeniu – roszczenie

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela);
2. Identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, co do którego zarzuca się naruszenie;
3. Identyfikacja materiału naruszającego prawo, który ma zostać usunięty, oraz informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy zlokalizowania materiału. [Proszę podać adres URL danej strony, aby pomóc nam w zidentyfikowaniu rzekomo naruszającego dzieło];
4. Informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy skontaktowanie się ze stroną składającą skargę, w tym imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu;
5. Oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału jest nieuprawnione przez agenta ds. praw autorskich; I
6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą oraz pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że składający skargę jest umocowany do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Tytuł 17 USC §512(f) przewiduje kary za szkody cywilne, w tym koszty i honoraria adwokackie, wobec każdej osoby, która świadomie i materialnie wprowadza w błąd pewne informacje w powiadomieniu o naruszeniu na podstawie 17 USC §512(c)(3).

Wysyłaj wszystkie powiadomienia o usunięciu za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Prosimy o przesłanie e-mailem w celu uzyskania szybkiej uwagi.

Należy pamiętać, że możemy udostępnić tożsamość i informacje domniemanemu sprawcy naruszenia praw autorskich w każdym otrzymanym przez nas pozwie dotyczącym naruszenia praw autorskich. Przesyłając roszczenie, akceptujesz i zgadzasz się, że Twoja tożsamość i roszczenie mogą zostać przekazane domniemanemu sprawcy naruszenia.

Roszczenie wzajemne – przywrócenie materiału

Jeśli otrzymałeś powiadomienie o usunięciu materiału w związku z roszczeniem o naruszenie praw autorskich, możesz przesłać nam roszczenie wzajemne, starając się przywrócić dany materiał w witrynie. Powiadomienie to musi zostać przekazane naszemu agentowi DMCA na piśmie i musi zawierać zasadniczo następujące elementy zgodnie z 17 USC, sekcja 512 (g) (3):

1. Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.
2. Opis materiału, który został zdemontowany, oraz pierwotna lokalizacja materiału przed zdjęciem.
3. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub unieruchomiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub unieruchomiony.
4. Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję federalnego sądu rejonowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres (lub, jeśli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, że wyrażasz zgodę na jurysdykcja dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się usługodawca) oraz że przyjmiesz doręczenie procesu od osoby lub firmy, która dostarczyła pierwotne powiadomienie o naruszeniu.
5. Wyślij roszczenie wzajemne za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. E-mail jest wysoce zalecany.

Powtórz zasady dotyczące osób naruszających zasady

Bardzo poważnie podchodzimy do naruszeń praw autorskich. Zgodnie z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act dotyczącymi wielokrotnych naruszeń, prowadzimy listę powiadomień DMCA od właścicieli praw autorskich i dokładamy w dobrej wierze wysiłków, aby zidentyfikować wszelkich powtarzających się sprawców naruszeń. Konta osób, które naruszą naszą wewnętrzną politykę dotyczącą powtarzających się naruszeń, zostaną usunięte.

Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony i jej zasad postępowania z roszczeniami DMCA w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszej polityki pod kątem ewentualnych zmian.