Przedwiośnie matura – jak napisać doskonałą rozprawkę | Poradnik maturalny

Przedwiośnie matura – jak napisać doskonałą rozprawkę

Przedwiośnie matura - jak napisać doskonałą rozprawkę

Przedwiośnie to jedno z najważniejszych dzieł w polskiej literaturze. Książka napisana przez Stefana Żeromskiego w 1924 roku, do dzisiaj budzi wiele emocji i kontrowersji. Bohaterowie, których losy śledzimy na kartach powieści, stają się symbolem wielu ważnych tematów i problemów społecznych. Przedwiośnie to prawdziwa skarbnica interpretacji i inspiracji dla maturzystów, którzy muszą napisać rozprawkę na temat tej znakomitej twórczości.

W Przedwiośniu autor porusza wiele istotnych kwestii, takich jak miłość, patriotyzm, walka o wolność czy dążenie do spełnienia marzeń. Symbolika użyta przez Żeromskiego jest bardzo silna i głęboka, co sprawia, że książka staje się doskonałym materiałem do analizy i interpretacji. Matura z polskiego to doskonała okazja, aby zgłębić tajniki tej powieści i odkryć nowe, fascynujące aspekty jej treści.

Napisanie doskonałej rozprawki na temat Przedwiośnia wymaga nie tylko dobrej znajomości treści powieści, ale także umiejętności analizy i argumentacji. Maturzyści powinni przeanalizować bohaterów, ich motywy i działania, a także zwrócić uwagę na kontekst historyczny i społeczny, w którym toczy się akcja powieści. W swojej rozprawce mogą poruszyć wiele istotnych kwestii, takich jak rola miłości w życiu bohaterów, konflikt między marzeniami a rzeczywistością czy znaczenie patriotyzmu i walki o wolność.

Przedwiośnie to arcydzieło polskiej literatury, które wciąż potrafi poruszyć i zainspirować. Dla maturzystów jest to nie tylko lektura obowiązkowa, ale także źródło niezwykłej wiedzy i emocji. Doskonała znajomość tej powieści oraz umiejętność jej analizy i interpretacji to klucz do napisania doskonałej rozprawki na maturze z polskiego.

Analiza tematu i przygotowanie planu

Rozprawka to forma pisemnego wywodu, w której autor prezentuje swoje poglądy na dany temat. Jest to jedna z najważniejszych części egzaminu maturalnego z języka polskiego. W przypadku tematu „Przedwiośnie”, rozprawka może dotyczyć różnych aspektów tej twórczości, takich jak bohaterowie, symbolika, interpretacja treści czy temat książki.

Analizując temat „Przedwiośnie” przed napisaniem rozprawki, warto zwrócić uwagę na różne elementy powieści, które mogą stanowić podstawę do dalszej refleksji. Bohaterowie, takie jak Cezary Baryka czy Włodek, są niezwykle interesującymi postaciami, które można dogłębnie analizować pod kątem ich cech charakteru, motywacji czy rozwoju w trakcie fabuły.

Kolejnym istotnym aspektem jest interpretacja treści powieści. „Przedwiośnie” porusza wiele ważnych tematów, takich jak walka o wolność, miłość, lojalność czy konflikty społeczne. Autor, Stefan Żeromski, wykorzystuje różne środki stylistyczne i narracyjne, aby ukazać te tematy w sposób sugestywny i przekonujący.

Symbolika jest również nieodłącznym elementem analizy tematu „Przedwiośnie”. Powieść jest pełna różnych symboli, które mają głębokie znaczenie i mogą być interpretowane na różne sposoby. Przykładem może być motyw przedwiośnia jako metaforycznego oznaczenia nadziei i oczekiwania na zmiany społeczne.

Przygotowując plan rozprawki na temat „Przedwiośnie” na maturze, warto uwzględnić wszystkie te aspekty. Dobrze jest zacząć od wprowadzenia, w którym przedstawiamy ogólną charakterystykę powieści i jej autora. Następnie można przejść do analizy bohaterów, omawiając ich cechy charakteru i rolę w fabule. Kolejnym krokiem może być interpretacja treści powieści, skupiając się na ważnych tematach i sposobach ich przedstawienia przez autora. Na koniec można zająć się symboliką, analizując różne symbole obecne w powieści i ich znaczenie.

Ostatecznie, ważne jest, aby zachować logiczną strukturę i spójność w rozprawce, aby czytelnik mógł łatwo śledzić nasze argumenty i wnioski. Przygotowanie planu przed rozpoczęciem pisania rozprawki pozwoli nam na uporządkowanie myśli i skupienie się na najważniejszych aspektach tematu „Przedwiośnie”.

Wybór tematu i zrozumienie treści

Rozprawka to forma pisemnego wypowiedzenia, która ma na celu przedstawienie argumentów i przekonanie czytelnika do określonego stanowiska. Wybór tematu rozprawki jest kluczowy, ponieważ od niego zależy, jakie argumenty będziemy prezentować i jak będziemy je interpretować.

W przypadku rozprawki na temat powieści „Przedwiośnie” autorstwa Stefana Żeromskiego, warto zastanowić się nad wyborem konkretnego tematu, który będzie interesujący zarówno dla nas, jak i dla potencjalnego czytelnika. Powieść „Przedwiośnie” opowiada historię bohaterów, którzy zmierzyli się z trudnościami życia w okresie przedwojennym, dlatego warto wybrać temat związany z ich losami.

Przed przystąpieniem do pisania rozprawki, ważne jest zrozumienie treści powieści. Należy przeczytać książkę ze zrozumieniem, analizując bohaterów, ich motywacje i relacje między nimi. Interpretacja powieści „Przedwiośnie” pozwoli nam lepiej zrozumieć jej przesłanie i odnaleźć w niej elementy, które mogą być wykorzystane w naszej rozprawce.

Czytaj więcej  Co determinuje zachowanie człowieka - wpływ czynników na nasze działania

Twórczość Stefana Żeromskiego charakteryzuje się bogatą symboliką, dlatego warto zwrócić uwagę na te elementy podczas czytania. Symbole mogą stanowić ciekawy temat rozprawki, ponieważ pozwalają na głębszą analizę treści powieści i ukazują różne warstwy znaczeniowe.

Pamiętajmy, że wybór tematu rozprawki powinien być dobrze przemyślany i interesujący zarówno dla nas, jak i dla czytelnika. Warto skupić się na bohaterach, interpretacji treści, symbolice oraz ogólnie na temacie przedstawionym w powieści „Przedwiośnie”.

Zbieranie informacji i analiza kluczowych punktów

Zbieranie informacji i analiza kluczowych punktów

Przedwiośnie to jedna z najbardziej znanych powieści polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. Książka ta często pojawia się na liście lektur szkolnych i jest często wybierana jako temat do rozprawki na maturze. Przed napisaniem rozprawki ważne jest zbieranie informacji i analiza kluczowych punktów powieści.

Przedwiośnie opowiada historię bohatera, który wchodzi w dorosłość w trudnych czasach przedwojennej Polski. Głównym bohaterem jest Cezary Baryka, młody człowiek, który stara się odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Powieść porusza wiele ważnych tematów, takich jak miłość, walka o wolność, konflikty społeczne i polityczne.

Symbolika jest ważnym elementem powieści Przedwiośnie. Autor używa różnych symboli, takich jak przedwiośnie jako metafora nadziei i oczekiwania na zmiany, a także motywy przyrody, które odzwierciedlają emocje bohaterów. Interpretacja tych symboli jest istotna przy pisaniu rozprawki, ponieważ pomaga zrozumieć głębsze znaczenie tekstu.

Przed napisaniem rozprawki warto przeczytać książkę i zebrać jak najwięcej informacji na temat bohaterów, fabuły, tematów i symboliki. Można również skonsultować się z nauczycielem lub korzystać z dostępnych opracowań i analiz literackich. Analiza kluczowych punktów powieści, takich jak ważne wydarzenia, dialogi i monologi bohaterów, pomoże w zrozumieniu głównych przesłań i interpretacji tekstu.

Podsumowując, przed napisaniem rozprawki na temat powieści Przedwiośnie ważne jest zbieranie informacji i analiza kluczowych punktów. Zrozumienie bohaterów, fabuły, tematów i symboliki pozwoli na głębsze zrozumienie tekstu i napisanie doskonałej rozprawki na maturze.

Tworzenie planu rozprawki

Tworzenie planu rozprawki

Przygotowując się do matury z języka polskiego, jednym z ważnych elementów jest umiejętność pisania rozprawki. Rozprawka polega na przedstawieniu własnych myśli na temat danego zagadnienia, popartych argumentami i przykładami. W przypadku tematu „Przedwiośnie”, rozprawka może dotyczyć interpretacji utworu literackiego, analizy twórczości autora, symboliki, czy charakterystyki bohaterów.

Przygotowanie planu rozprawki jest kluczowym etapem, który pozwoli nam na uporządkowanie naszych myśli i zbudowanie logicznej struktury tekstu. Poniżej przedstawiam przykładowy plan rozprawki na temat „Przedwiośnia”:

  1. Wprowadzenie: Krótkie wprowadzenie do tematu, przedstawienie utworu „Przedwiośnie” i autora Stefana Żeromskiego.
  2. Interpretacja utworu: Przedstawienie głównych wątków utworu, omówienie głównego bohatera i jego losów.
  3. Twórczość autora: Przedstawienie innych utworów Stefana Żeromskiego, porównanie „Przedwiośnia” z innymi jego dziełami.
  4. Symbolika: Analiza symboliki występującej w utworze, np. symbolika wiosny, przedwiośnia, czy natury.
  5. Bohaterowie: Charakterystyka głównych bohaterów utworu, ich cechy, motywacje i zmiany jakie zachodzą w ich życiu.
  6. Podsumowanie: Podsumowanie rozprawki, podkreślenie najważniejszych wniosków i argumentów przedstawionych we wcześniejszych częściach tekstu.

Ważne jest, aby każdy punkt planu rozprawki był rozwinięty w odpowiedniej części tekstu. Warto również pamiętać o odpowiedniej strukturze zdania, staranności w doborze argumentów i przykładów oraz dbałości o poprawność językową.

Przykładowy plan rozprawki na temat „Przedwiośnia” może posłużyć jako punkt wyjścia, ale warto dostosować go do własnych potrzeb i interpretacji utworu.

Struktura rozprawki

Struktura rozprawki

Rozprawka jest jednym z najważniejszych zadań na maturze z języka polskiego. W tej części egzaminu uczniowie muszą przedstawić swoje umiejętności pisania, analizy i interpretacji tekstu. Przedstawiamy strukturę rozprawki na przykładzie tematu „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

1. Wprowadzenie

W pierwszym akapicie rozprawki należy wprowadzić czytelnika w temat, czyli powiązać go z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego. Można krótko przedstawić fabułę utworu oraz głównych bohaterów. Należy również zaznaczyć, że „Przedwiośnie” jest jednym z najważniejszych utworów w polskiej literaturze.

2. Twórczość Stefana Żeromskiego

W drugim akapicie warto przedstawić krótko twórczość Stefana Żeromskiego i jego miejsce w historii literatury. Można wspomnieć, że pisarz był reprezentantem Młodej Polski i poruszał w swoich utworach ważne tematy społeczne.

3. Symbolika w „Przedwiośniu”

Trzeci akapit powinien skupić się na symbolice obecnej w „Przedwiośniu”. Można wymienić kilka ważnych symboli, takich jak wiosna, przedwiośnie, czy motyw podróży. Należy również zaznaczyć, że symbolika jest istotnym elementem utworu, który pomaga w interpretacji jego treści.

4. Temat i interpretacja

W czwartym akapicie należy przedstawić główny temat utworu oraz dokonać jego interpretacji. W przypadku „Przedwiośnia” tematem może być np. walka o wolność, poszukiwanie tożsamości czy konflikt pokoleń. Należy opisać, jak autor porusza ten temat w utworze i jakie są jego przesłanie.

5. Podsumowanie

W ostatnim akapicie rozprawki należy podsumować przedstawione argumenty i wnioski. Można również wyrazić swoje osobiste zdanie na temat „Przedwiośnia” i wskazać, dlaczego uważa się ten utwór za istotny dla polskiej literatury.

Czytaj więcej  Jak wykorzystać sztuczną inteligencję ChatGPT do pisania esejów - poradnik

Podsumowując, rozprawka na temat „Przedwiośnia” powinna składać się z pięciu akapitów, które przedstawiają wprowadzenie, twórczość Stefana Żeromskiego, symbolikę, temat i interpretację, oraz podsumowanie. Ważne jest, aby pamiętać o logicznej strukturze tekstu oraz starannej analizie utworu.

Wprowadzenie – zaciekawienie czytelnika

Wprowadzenie - zaciekawienie czytelnika

Książka „Przedwiośnie” to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, które często pojawia się jako temat na maturze. Opowieść o losach bohaterów w okresie międzywojennym w Polsce daje czytelnikowi wiele możliwości interpretacji i refleksji. Symbolika, jaka przeplata się w tej twórczości, sprawia, że rozprawka na ten temat staje się niezwykle interesująca.

Przedstawienie głównych bohaterów oraz ich relacji w kontekście historycznym i społecznym jest kluczowe dla zrozumienia tej powieści. Autor, Stefan Żeromski, doskonale oddaje duch epoki, ukazując zarówno nadzieje, jak i rozczarowania, jakie towarzyszyły Polakom w tamtym okresie.

Interpretacja symboliki, która jest obecna na każdej stronie tej powieści, pozwala czytelnikowi zgłębić głębsze znaczenie opowieści. Motywy takie jak przedwiośnie, które symbolizuje nadzieję i oczekiwanie na zmiany, czy mgła, która odzwierciedla niepewność i chaos, są ważnymi elementami, które warto uwzględnić w rozprawce.

Przedwiośnie to nie tylko opowieść o tamtych czasach, ale również uniwersalne przesłanie, które dotyczy również współczesnego czytelnika. Dlatego pisząc rozprawkę na ten temat, warto sięgnąć po własne doświadczenia i odnaleźć związki między przeszłością a teraźniejszością.

Rozwinięcie – argumentacja i przykłady

Rozwinięcie - argumentacja i przykłady

Książka „Przedwiośnie” to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, które często pojawia się na liście lektur do matury. Bohaterowie, których stworzył Stefan Żeromski, stanowią doskonały materiał do analizy i interpretacji w ramach rozprawki.

Rozprawka to forma pisemnego wywodu, w której autor przedstawia swoje poglądy na dany temat. „Przedwiośnie” daje wiele możliwości do argumentacji, ponieważ porusza wiele istotnych i uniwersalnych tematów. Twórczość Żeromskiego jest pełna symboliki, co dodatkowo ułatwia argumentację i przykłady.

Jednym z głównych tematów poruszanych w „Przedwiośniu” jest walka o wolność i niepodległość. Autor ukazuje bohaterów, którzy w różny sposób stawiają opór wobec ucisku i niesprawiedliwości. Przykładem może być postać Cezarego Baryki, który nie godzi się na panujące w społeczeństwie nierówności i niesprawiedliwość społeczną. Jego postawa stanowi doskonały przykład walki o wolność i godność człowieka.

Kolejnym istotnym tematem poruszanym w powieści jest miłość i relacje międzyludzkie. Bohaterowie „Przedwiośnia” przeżywają burzliwe i pełne namiętności romanse, które często kończą się tragicznie. Przykładem jest historia miłości Cezarego Baryki i Wandy. Ich związek jest pełen napięć i konfliktów, co może być doskonałym przykładem do argumentacji na temat trudności i komplikacji w relacjach międzyludzkich.

W „Przedwiośniu” można również odnaleźć wiele wątków dotyczących walki o marzenia i realizację własnych celów. Bohaterowie powieści często walczyli z przeciwnościami losu i dążyli do osiągnięcia swoich celów. Przykładem może być postać Wandy, która mimo wielu trudności nie rezygnuje z nauki i marzy o lepszej przyszłości. Jej determinacja i wytrwałość stanowią doskonały przykład do argumentacji na temat znaczenia dążenia do celu.

Wnioskiem jest to, że „Przedwiośnie” to powieść, która dostarcza wiele materiału do analizy i interpretacji. Bohaterowie i tematy poruszane w książce stanowią doskonałe przykłady do argumentacji w rozprawce. Symbolika i głębia twórczości Stefana Żeromskiego dodatkowo ułatwiają przedstawienie argumentów i przykładów.

Styl i język

Styl i język

W powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, styl i język pełnią istotną rolę w kreowaniu atmosfery oraz oddaniu głębi tematu. Autor posługuje się różnymi środkami stylistycznymi, które wzbogacają jego twórczość i nadają jej charakterystyczny ton.

Jednym z najważniejszych elementów stylu w powieści jest symbolika. Żeromski używa wielu symboli, które mają głębokie znaczenie i służą do ukazania głównych tematów powieści. Przykładem może być symbolika wiosny, która odzwierciedla nadzieję i ożywienie, ale jednocześnie przypomina o przemijaniu i nieuchronności zmian. Symbolika ta wpływa na odbiór tekstu i pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć przesłanie autora.

W kontekście matury, umiejętność interpretacji stylu i języka jest niezwykle istotna. W trakcie pisania rozprawki, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki autor posługuje się językiem, czy używa różnorodnych środków stylistycznych. Analizując styl powieści „Przedwiośnie”, można odnaleźć liczne przykłady takich środków, które można wykorzystać w swojej interpretacji.

Ważnym aspektem stylu w powieści jest również sposób przedstawienia bohaterów. Żeromski tworzy postacie o różnych charakterach i wykorzystuje język, aby oddać ich cechy i emocje. Dzięki temu czytelnik może lepiej zrozumieć psychologię bohaterów i ich motywacje. Analiza stylu i języka pozwala na głębsze zrozumienie powieści i umożliwia dokładniejszą interpretację bohaterów.

Podsumowując, styl i język w powieści „Przedwiośnie” są niezwykle istotne dla zrozumienia tematu i przesłania autora. Autor posługuje się różnymi środkami stylistycznymi, takimi jak symbolika czy sposób przedstawienia bohaterów, które wzbogacają jego twórczość i nadają jej charakterystyczny ton. Umiejętność analizy stylu i języka jest niezbędna podczas pisania rozprawki na temat tej książki na maturze.

Zrozumiałość i klarowność

W rozprawce na temat „Przedwiośnia” ważne jest, aby zachować zrozumiałość i klarowność. Twórczość Stefana Żeromskiego jest pełna symboliki i głębszych znaczeń, dlatego ważne jest umiejętne odczytanie i interpretacja treści.

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki, warto dokładnie zapoznać się z treścią utworu. „Przedwiośnie” opowiada historię młodego bohatera, który zmaga się z trudnościami życia w okresie przed I wojną światową. W utworze pojawia się wiele symboli i metafor, które warto zauważyć i omówić w rozprawce.

Czytaj więcej  Jak skutecznie prezentować swoje argumenty? - Poradnik rozprawki

Podczas pisania rozprawki na temat „Przedwiośnia” należy zachować zrozumiałość i klarowność. Ważne jest, aby wyrażać swoje myśli w sposób jasny i zwięzły. Staraj się unikać zbyt skomplikowanych zdań i używaj prostego języka. Pamiętaj, że rozprawka na maturze powinna być czytelna dla egzaminatora.

Ważne jest również umiejętne przedstawienie swojej interpretacji utworu. Staraj się analizować bohaterów, ich działania i motywacje. Omów znaczenie symboli i metafor, które pojawiają się w tekście. Pokaż, że potrafisz zrozumieć głębsze warstwy utworu i umiejętnie je interpretować.

Na maturze z języka polskiego ważne jest również zachowanie odpowiedniej struktury rozprawki. Pamiętaj o wprowadzeniu, w którym przedstawisz temat i tezę, a także o rozbudowaniu argumentów w kolejnych akapitach. Zakończ rozprawkę podsumowaniem i wnioskiem.

Podsumowując, pisząc rozprawkę na temat „Przedwiośnia”, zwróć uwagę na zrozumiałość i klarowność swojego tekstu. Staraj się zachować jasny i prosty język, jednocześnie umiejętnie interpretując treść utworu. Pamiętaj o odpowiedniej strukturze rozprawki i zakończ swoje pisanie wnioskiem.

Bogactwo słownictwa i różnorodność zdań

Bogactwo słownictwa i różnorodność zdań

Rozprawka to forma pisemnego wywodu, w której autor przedstawia swoją interpretację danego tematu. W przypadku rozprawki na maturze z języka polskiego, tematem może być na przykład analiza książki „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W takiej rozprawce autor ma za zadanie przedstawić swoje spostrzeżenia na temat bohaterów, symboliki i głównych wątków tej powieści.

Aby napisać doskonałą rozprawkę, ważne jest posiadanie bogatego słownictwa oraz umiejętność tworzenia różnorodnych zdań. Bogactwo słownictwa pozwala autorowi na precyzyjne wyrażanie swoich myśli i uczuć, co czyni tekst bardziej interesującym dla czytelnika. Autor powinien korzystać z różnych synonimów i idiomów, aby uniknąć powtórzeń i monotematyczności.

Różnorodność zdań jest równie istotna. Autor powinien używać zarówno prostych, krótkich zdań, jak i bardziej skomplikowanych, złożonych konstrukcji. To pozwoli na zachowanie dynamiki tekstu i zainteresowanie czytelnika. Autor powinien również pamiętać o odpowiednim doborze czasowników, przymiotników i przysłówków, aby nadać swoim zdaniom różne zabarwienie emocjonalne.

Podczas pisania rozprawki na temat książki „Przedwiośnie” autor może korzystać z różnych technik literackich, takich jak porównania, metafory czy alegorie. To pomoże w lepszym zrozumieniu symboliki i głębszych znaczeń przedstawionych w powieści wątków. Jednak ważne jest, aby używać tych technik z umiarem i w sposób przemyślany, aby nie zaciemnić przekazu.

Ważne jest również, aby rozprawka była dobrze zorganizowana. Autor powinien używać odpowiednich paragrafów i akapitów, aby jasno przedstawić swoje argumenty i wnioski. Może również korzystać z list i tabel, aby uporządkować swoje myśli i ułatwić czytelnikowi śledzenie toku rozumowania.

Podsumowując, bogactwo słownictwa i różnorodność zdań są kluczowymi elementami doskonałej rozprawki. Autor powinien umiejętnie posługiwać się różnymi technikami literackimi, aby wzbogacić swoje teksty. Ważne jest również odpowiednie zorganizowanie rozprawki, aby czytelnik mógł łatwo śledzić tok rozumowania autora.

Unikanie powtórzeń i niepotrzebnych słów

Unikanie powtórzeń i niepotrzebnych słów

W rozprawce na temat „Przedwiośnie” ważne jest unikanie powtórzeń i niepotrzebnych słów, aby tekst był czytelny i zwięzły. Powtórzenia mogą sprawić, że praca staje się monotonna i traci na wartości. Dlatego warto zadbać o różnorodność słownictwa i zastosować odpowiednie synonimy.

Przedwiośnie to powieść, w której temat jest ukazany przez pryzmat bohaterów. Bohaterowie są nosicielami symboliki i poprzez ich działania i relacje można dokonać interpretacji twórczości Stefana Żeromskiego.

W rozprawce na temat „Przedwiośnia” należy dokonać interpretacji dzieła, analizując zarówno fabułę, jak i głębsze znaczenie symboliki. Ważne jest, aby przedstawić własne spostrzeżenia i wnioski, opierając się na tekście literackim.

Przy pisaniu rozprawki na temat „Przedwiośnia” zawsze należy pamiętać o egzaminie maturalnym. Warto zadbać o poprawność językową, styl i strukturę tekstu, aby uzyskać jak najwyższą ocenę na maturze.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Przedwiośnie matura – jak napisać doskonałą rozprawkę | Poradnik maturalny

Jakie są najważniejsze elementy doskonałej rozprawki na maturze?

Do najważniejszych elementów doskonałej rozprawki na maturze należą: jasne sformułowanie tezy, logiczna struktura, bogata wiedza, zrozumiałe argumenty, staranne opracowanie językowe i poprawność gramatyczna.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania rozprawki na maturze?

Najczęstsze błędy popełniane podczas pisania rozprawki na maturze to: brak spójności logicznej, niejasne sformułowanie tezy, niewystarczające zrozumienie tematu, słaba struktura, nieprzekonujące argumenty, brak poprawności gramatycznej i stylistycznej.

Video:Przedwiośnie matura – jak napisać doskonałą rozprawkę

Rozprawka na 100%! Zobacz autentyczną pracę maturalną sprawdzoną przez CKE! #matura2021 #językpolski

Dodaj komentarz