Rozprawka rozszerzona polski 2023 – poradnik, przykłady, tematy

Rozprawka rozszerzona polski 2021 poradnik przykłady tematy

Rozprawka rozszerzona polski 2021 poradnik przykłady tematy

W roku 2021 egzamin maturalny z języka polskiego w wersji rozszerzonej wymaga od uczniów napisania rozprawki. Rozprawka jest jednym z najważniejszych zadań tego egzaminu, ponieważ pozwala ocenić umiejętności ucznia w zakresie argumentacji, analizy tekstu i tworzenia spójnych wypowiedzi. W niniejszym artykule przedstawimy poradnik dotyczący pisania rozprawki, a także przykłady tematów, które mogą pojawić się na egzaminie.

Podstawowym celem rozprawki jest przedstawienie własnego stanowiska wobec danego problemu oraz przekonanie czytelnika do swojego punktu widzenia. Aby osiągnąć ten cel, ważne jest, aby rozprawka była dobrze zorganizowana i logiczna. W pierwszym akapicie należy przedstawić tezę, czyli główne stanowisko, które będziemy bronić. Następnie w kolejnych akapitach należy przedstawić argumenty, które popierają nasze stanowisko. Ważne jest również odwoływanie się do kontrargumentów i ich obalenie. W ostatnim akapicie należy podsumować nasze argumenty i wyrazić swoje wnioski.

Tematy rozprawki mogą dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak polityka, społeczeństwo, kultura, nauka, czy ekonomia. Przykładowe tematy, które mogą pojawić się na egzaminie, to: „Czy internet jest zagrożeniem dla prywatności?”, „Czy sztuczna inteligencja zastąpi pracę człowieka?”, „Czy warto inwestować w energię odnawialną?”, „Czy młodzi ludzie powinni podejmować decyzje polityczne?”.

Jak napisać rozprawkę rozszerzoną polski 2021?

Rozprawka rozszerzona z języka polskiego to jedno z zadań, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym. Jest to forma pisemna, w której należy przedstawić argumenty, analizy i wnioski na wybrany temat. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, jak napisać rozprawkę rozszerzoną polski w roku 2021.

Wybór tematu

Wybór tematu

Pierwszym krokiem jest wybór tematu rozprawki. Może to być temat związany z literaturą, kulturą, społeczeństwem, polityką lub innymi dziedzinami. Ważne jest, aby temat był interesujący i miał potencjał do przedstawienia różnych punktów widzenia.

Planowanie

Planowanie

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki warto stworzyć plan. W planie należy zawrzeć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp powinien zawierać tezę, czyli główne stanowisko autora. W rozwinięciu należy przedstawić argumenty poparte przykładami i analizą. Zakończenie powinno podsumować całą rozprawkę i zawrzeć wnioski.

Struktura rozprawki

Rozprawkę można podzielić na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

 • Wstęp: w tej części należy przedstawić tezę, czyli główne stanowisko autora. Warto również wprowadzić czytelnika w temat i zainteresować go.
 • Rozwinięcie: to najobszerniejsza część rozprawki, w której należy przedstawić argumenty poparte przykładami, analizą i cytatem z literatury lub innego źródła. Każdy argument powinien być opisany w oddzielnym akapicie.
 • Zakończenie: w tej części należy podsumować całą rozprawkę i przedstawić wnioski. Ważne jest, aby zakończenie było logiczne i spójne z wcześniej przedstawionymi argumentami.

Język

Podczas pisania rozprawki rozszerzonej polski należy dbać o poprawność językową. Należy unikać błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych. Ważne jest również używanie zróżnicowanego słownictwa i bogatych konstrukcji zdaniowych.

Podsumowanie

Napisanie rozprawki rozszerzonej z języka polskiego może być wymagającym zadaniem, ale z odpowiednim planowaniem i przygotowaniem można je z powodzeniem zrealizować. Ważne jest, aby wybrać interesujący temat, stworzyć plan, zachować odpowiednią strukturę i dbać o poprawność językową. Powodzenia!

Przygotowanie do pisania rozprawki

Pisanie rozprawki jest jednym z kluczowych elementów egzaminu z języka polskiego w 2021 roku. Aby dobrze przygotować się do tego zadania, warto zastosować kilka skutecznych strategii.

1. Zapoznanie się z tematem

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki warto dokładnie zapoznać się z tematem, który został podany. Przeczytaj uważnie treść zadania i zastanów się, jakie argumenty można przedstawić w swojej pracy.

2. Planowanie

Przed przystąpieniem do pisania rozprawki warto stworzyć plan. Zastanów się, jakie argumenty chcesz przedstawić i w jakiej kolejności. Możesz wykorzystać tabelę, w której umieścisz główne tezy i przykłady, które będą je popierać.

3. Analiza tekstu źródłowego

Jeśli w zadaniu jest podany tekst źródłowy, warto go dokładnie przeanalizować. Zwróć uwagę na główne tezy autora, a także na argumenty, które zostały przedstawione. Możesz wykorzystać je jako punkt wyjścia do swojej rozprawki.

4. Organizacja pracy

Pisanie rozprawki to proces skomplikowany, dlatego warto dobrze zorganizować swoją pracę. Wybierz odpowiednie miejsce do pisania, zapewnij sobie spokój i skoncentruj się na zadaniu. Możesz również ustalić sobie czas, który poświęcisz na każdą część rozprawki, aby mieć pewność, że zdążysz napisać całość w wyznaczonym czasie.

5. Budowa rozprawki

Rozprawkę można podzielić na trzy główne części: wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. Wprowadzenie powinno zawierać tezę, czyli główne zdanie, które przedstawia twoje stanowisko wobec tematu. W rozwinięciu możesz przedstawić argumenty, które popierają twoją tezę. Zakończenie powinno podsumować całą rozprawkę i przedstawić wnioski.

6. Czytanie i poprawianie

Po zakończeniu pisania rozprawki warto poświęcić trochę czasu na jej przeczytanie i poprawienie ewentualnych błędów. Sprawdź, czy twoje argumenty są logiczne i czy całość tekstu jest zrozumiała.

Podsumowanie

Pisanie rozprawki z języka polskiego rozszerzonego w 2021 roku może być wymagającym zadaniem. Jednak odpowiednie przygotowanie, planowanie i organizacja pracy mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu. Pamiętaj o analizie tekstu źródłowego i staraj się przedstawić argumenty, które popierają twoje stanowisko. Powodzenia!

Czytaj więcej  Labirynt przestrzeń odkryć czy pułapka bez wyjścia sklepy cynamonowe rozprawka - artykuł

Struktura rozprawki rozszerzonej

Rozprawka rozszerzona to jeden z rodzajów prac pisemnych w języku polskim, które są często wymagane w szkole średniej. Jej celem jest przedstawienie argumentów i wniosków na temat określonej kwestii, a także udowodnienie swojej tezy. Poniżej przedstawiamy strukturę rozprawki rozszerzonej:

 1. Wstęp:

  • Wprowadzenie do tematu.
  • Zarys problemu i przedstawienie tezy.
  • Krótkie omówienie planu rozprawki.
 2. Część główna:

  • Argumenty popierające tezę.
  • Przykłady, dowody i fakty wspierające argumenty.
  • Odpowiedzi na potencjalne kontroargumenty.
 3. Przeciwna strona:

  • Przedstawienie przeciwnych argumentów.
  • Odpowiedzi na te argumenty.
 4. Wnioski:

  • Podsumowanie argumentów.
  • Przedstawienie wniosków.
  • Zakończenie rozprawki.

Ważne jest, aby pamiętać o logicznym układzie rozprawki. Każdy argument powinien być poparty odpowiednimi przykładami i dowodami. Należy również uwzględnić przeciwną stronę i odpowiedzieć na jej argumenty, aby pokazać pełniejszy obraz problemu. Wnioski powinny być klarowne i zwięzłe, podsumowujące całą rozprawkę.

Pamiętaj, że powyższa struktura jest tylko jednym z możliwych sposobów organizacji rozprawki rozszerzonej. Możesz dostosować ją do swoich potrzeb i preferencji, ale ważne jest, aby zachować logiczny układ i spójność w prezentowanych argumentach.

Kluczowe elementy rozprawki

Kluczowe elementy rozprawki

Rozprawka jest jednym z najważniejszych rodzajów tekstów, które uczniowie piszą na lekcjach języka polskiego. Rozprawka rozszerzona polski 2021 jest szczególnie ważna, ponieważ jest to egzamin, który decyduje o zdaniu matury. Poniżej przedstawiam kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w rozprawce.

 1. Wstęp: Wstęp powinien zawierać tezę, czyli główne zdanie, które przedstawia temat rozprawki i wyraża nasze stanowisko. W wstępie warto również wprowadzić czytelnika w temat i zainteresować go.
 2. Rozwinięcie: Rozwinięcie to najważniejsza część rozprawki. Powinno zawierać argumenty, które popierają naszą tezę. Każdy argument powinien być poparty przykładami, dowodami lub cytatem. Warto również przedstawić kontrargumenty i pokazać, dlaczego nasze stanowisko jest lepsze.
 3. Podsumowanie: Podsumowanie to ostatnia część rozprawki. Powinno zawierać krótkie podsumowanie naszych argumentów i tezy. Możemy również przedstawić własne wnioski lub perspektywy na przyszłość.

Ważne jest, aby pamiętać o odpowiedniej strukturze i logicznym układzie rozprawki. Możemy również używać różnych technik stylistycznych, takich jak pytania retoryczne, porównania czy cytaty, aby wzbogacić nasz tekst. Pamiętajmy również o poprawnej gramatyce i interpunkcji.

Elementy rozprawki Opis
Wstęp Zawiera tezę i wprowadzenie w temat
Rozwinięcie Zawiera argumenty, przykłady i kontrargumenty
Podsumowanie Podsumowuje argumenty i tezę

Pamiętajmy, że rozprawka to nie tylko wyraz naszych opinii, ale również umiejętność logicznego argumentowania i popierania swojego stanowiska. Przygotowując się do rozprawki rozszerzonej z języka polskiego, warto dużo czytać i rozwijać swoją wiedzę na różne tematy. To pomoże nam w tworzeniu mocnych argumentów i przekonywaniu czytelnika.

Przykłady tematów rozprawki rozszerzonej polski 2021

Przykłady tematów rozprawki rozszerzonej polski 2021

W poniższej tabeli przedstawiamy kilka przykładów tematów, które mogą pojawić się w rozprawce rozszerzonej z języka polskiego w roku 2021:

Numer Temat
1 Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na młodzież?
2 Czy warto uczyć się języków obcych?
3 Czy szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie uczą się tylko wiedzy teoretycznej?
4 Czy sport powinien być obowiązkowy w szkole?
5 Czy warto czytać książki?

Warto zauważyć, że powyższe tematy są tylko przykładami i mogą się różnić w zależności od konkretnej sesji egzaminacyjnej. Ważne jest, aby umiejętnie argumentować swoje stanowisko w rozprawce, opierając się na odpowiednich przykładach i analizując różne perspektywy.

Czy literatura wpływa na rozwój osobowości?

Literatura od wieków pełni ważną rolę w życiu człowieka. W Polsce, jako przedmiot rozszerzony w szkole średniej, stanowi nieodłączną część programu nauczania. Jednak czy czytanie książek ma rzeczywiście wpływ na rozwój naszej osobowości?

Wielu badaczy uważa, że literatura może mieć znaczący wpływ na naszą osobowość. Czytanie książek pozwala nam wczuć się w różne role i doświadczenia, które mogą nas wzbogacić emocjonalnie i intelektualnie. Przeżywanie historii bohaterów, ich sukcesów i porażek, pomaga nam lepiej zrozumieć świat i samych siebie. Dzięki literaturze możemy doświadczyć różnych emocji, od radości i miłości po smutek i rozczarowanie. To z kolei może pomóc nam rozwijać empatię i umiejętność rozumienia innych ludzi.

Warto również zauważyć, że literatura może być narzędziem do poznawania różnych kultur i społeczeństw. Czytając książki z różnych epok i miejsc, możemy poszerzać naszą wiedzę o historii, tradycjach i wartościach innych narodów. To z kolei może wpływać na naszą tolerancję i otwartość na inne perspektywy. Dzięki literaturze możemy zrozumieć, że nie istnieje jedno słuszne spojrzenie na świat, a różnorodność jest czymś naturalnym i wartościowym.

Nie można również zapominać o roli literatury w rozwijaniu naszej wyobraźni. Książki pozwalają nam przenieść się do innych światów, odkryć nowe miejsca i spotkać niezwykłych bohaterów. To z kolei może wpływać na naszą kreatywność i umiejętność myślenia „poza box”. Czytanie książek może stymulować naszą wyobraźnię i pomagać nam w rozwiązywaniu problemów w nietypowy sposób.

Należy jednak pamiętać, że literatura sama w sobie nie jest magicznym eliksirem rozwoju osobowości. Ważne jest, jak czytamy i jakie książki wybieramy. Nie każda książka ma potencjał do wpływania na naszą osobowość. Ważne jest, aby czytać różnorodne gatunki literackie i wybierać książki z wartościową treścią. Czytanie powinno być aktywnym procesem, który angażuje naszą wyobraźnię i zachęca do refleksji.

Podsumowując, literatura może mieć pozytywny wpływ na rozwój naszej osobowości. Czytanie książek pomaga nam rozwijać empatię, zrozumienie innych kultur oraz naszą wyobraźnię. Jednak ważne jest, aby czytać świadomie i wybierać wartościowe książki. Literatura może być inspirującym narzędziem do poznawania siebie i świata, ale to my sami musimy aktywnie korzystać z jej potencjału.

Czy szkoła powinna uczyć praktycznych umiejętności?

Czy szkoła powinna uczyć praktycznych umiejętności?

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednak czy obecny system edukacji w Polsce skupia się wystarczająco na uczeniu praktycznych umiejętności? Czy szkoła powinna skupić się nie tylko na teorii, ale także na praktyce?

Czytaj więcej  Rozprawka o minimalizmie jak osiągnąć harmonię w prostocie

Wielu zwolenników zmian w systemie edukacji uważa, że szkoła powinna uczyć praktycznych umiejętności, które są niezbędne w codziennym życiu. Na przykład, umiejętność zarządzania finansami, prowadzenia rozmów z innymi ludźmi czy rozwiązywania problemów są kluczowe dla sukcesu w życiu. Nauka tych umiejętności w szkole może pomóc uczniom lepiej przygotować się do przyszłych wyzwań.

Wprowadzenie praktycznych umiejętności do programu nauczania może również zwiększyć motywację uczniów do nauki. Często uczniowie nie widzą związku między tym, czego się uczą w szkole, a rzeczywistością, w której będą musieli funkcjonować. Uczenie praktycznych umiejętności może pomóc uczniom zobaczyć, jak to, czego się uczą, ma zastosowanie w ich życiu.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym podejściem. Krytycy argumentują, że szkoła powinna skupić się głównie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, która jest podstawą dla dalszego rozwoju intelektualnego uczniów. Uważają, że praktyczne umiejętności mogą być zdobywane poza szkołą, na przykład w ramach kursów dodatkowych lub praktyk zawodowych.

Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp do takich kursów czy praktyk. Dlatego ważne jest, aby szkoła zapewniała równy dostęp do praktycznych umiejętności wszystkim uczniom, niezależnie od ich środowiska czy sytuacji finansowej. Szkoła powinna być miejscem, w którym każdy uczeń ma szansę zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które będą mu potrzebne w życiu.

Podsumowując, szkoła powinna uczyć praktycznych umiejętności, ponieważ są one niezbędne dla sukcesu w życiu. Nauka tych umiejętności może zwiększyć motywację uczniów do nauki i pomóc im lepiej przygotować się do przyszłych wyzwań. Jednak ważne jest, aby zapewnić równy dostęp do praktycznych umiejętności wszystkim uczniom, niezależnie od ich środowiska czy sytuacji finansowej.

Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na młodzież?

Temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież jest obecnie jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień w społeczeństwie. Wraz z rozwojem technologii, coraz więcej młodych ludzi spędza czas na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Snapchat. Jednakże, czy warto zastanowić się, czy te media mają negatywny wpływ na młodzież?

Młodzież spędza coraz więcej czasu na mediach społecznościowych, co może prowadzić do różnych negatywnych skutków. Po pierwsze, media społecznościowe mogą wpływać na samoocenę młodzieży. Widząc idealizowane wizerunki innych ludzi na Instagramie, młodzi ludzie mogą zaczynać czuć się niezadowoleni ze swojego wyglądu i porównywać się do innych. To może prowadzić do niskiej samooceny, depresji i innych problemów emocjonalnych.

Ponadto, media społecznościowe mogą wpływać na relacje międzyludzkie młodzieży. Zamiast spędzać czas na rozmowach twarzą w twarz, młodzi ludzie często komunikują się za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub komentarzy na portalach społecznościowych. To może prowadzić do utraty umiejętności komunikacyjnych i trudności w budowaniu prawdziwych relacji.

Media społecznościowe mogą również wpływać na koncentrację i wydajność młodzieży. Częste sprawdzanie powiadomień na telefonie czy przeglądanie news feedu może prowadzić do rozproszenia i trudności w skupieniu się na zadaniach. To może negatywnie wpływać na wyniki w nauce i ogólną efektywność młodych ludzi.

Należy jednak pamiętać, że media społecznościowe mają również swoje pozytywne strony. Mogą pomagać w budowaniu więzi między ludźmi, umożliwiając łatwą komunikację i dzielenie się informacjami. Mogą również być narzędziem do wyrażania swoich poglądów i zdobywania wiedzy na różne tematy.

Aby zminimalizować negatywny wpływ mediów społecznościowych na młodzież, ważne jest, aby rodzice i nauczyciele angażowali się w edukację młodych ludzi na temat zdrowego korzystania z mediów. Powinni promować umiejętność samokontroli i ograniczania czasu spędzanego na portalach społecznościowych. Ważne jest również rozmawianie z młodzieżą na temat wpływu mediów społecznościowych i budowanie ich świadomości na ten temat.

Podsumowując, media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na młodzież, ale z odpowiednim podejściem i edukacją, można zminimalizować te negatywne skutki. Ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi wpływu mediów społecznościowych i umieli korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i zdrowy.

Jak wybrać temat rozprawki rozszerzonej polski 2021?

Jak wybrać temat rozprawki rozszerzonej polski 2021?

Wybór odpowiedniego tematu rozprawki rozszerzonej z języka polskiego na maturze może być trudnym zadaniem. Ważne jest, aby temat był interesujący, aktualny i dawał możliwość przedstawienia argumentów z różnych perspektyw. Poniżej znajdują się kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

 1. Zainteresowania i pasje
 2. Rozważ tematy związane z Twoimi zainteresowaniami i pasjami. Jeśli jesteś zainteresowany literaturą, możesz wybrać temat dotyczący analizy powieści lub porównania różnych autorów. Jeśli interesujesz się polityką, możesz napisać o wpływie mediów społecznościowych na demokrację. Wybierając temat zgodny z Twoimi zainteresowaniami, łatwiej będzie Ci zgłębić temat i przedstawić go w sposób przekonujący.

 3. Aktualne wydarzenia
 4. Przyjrzyj się bieżącym wydarzeniom i problemom społecznym. Możesz napisać o kontrowersyjnych tematach, takich jak legalizacja marihuany, edukacja seksualna w szkołach czy równość płci. Ważne jest, aby wybrać temat, który budzi emocje i jest istotny dla społeczeństwa. Jednak pamiętaj, żeby być obiektywnym i przedstawić argumenty zarówno za, jak i przeciw.

 5. Analiza literacka
 6. Jeśli lubisz literaturę, możesz wybrać temat związany z analizą utworu literackiego. Możesz porównać różne interpretacje powieści, zająć się analizą postaci lub badać temat główny. Ważne jest, aby wybrać utwór, który dobrze znasz i który daje Ci możliwość przedstawienia różnych aspektów.

 7. Porównanie
 8. Porównywanie różnych aspektów może być interesującym tematem rozprawki. Możesz porównać różne kultury, systemy polityczne, style pisania czy podejścia do edukacji. Wybierając temat porównawczy, pamiętaj o przedstawieniu zarówno podobieństw, jak i różnic.

Pamiętaj, że wybór tematu to tylko pierwszy krok. Następnie musisz przeprowadzić badania, zbierać materiały i organizować swoje myśli. Ważne jest również, aby przedstawić swoje argumenty w sposób logiczny i przekonujący. Powodzenia!

Czytaj więcej  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich - analiza Wesele - rozprawka

Znaczenie wyboru odpowiedniego tematu

Znaczenie wyboru odpowiedniego tematu

Wybór odpowiedniego tematu jest kluczowym elementem przygotowania rozprawki rozszerzonej z języka polskiego na egzaminie maturalnym w 2021 roku. Dobrze dobrany temat może znacznie ułatwić pracę nad rozprawką, a także wpłynąć na ostateczną ocenę.

1. Zainteresowanie

Wybierając temat, warto zastanowić się, czy jesteśmy zainteresowani daną problematyką. Praca nad rozprawką może być czasochłonna i wymagać od nas zgłębienia tematu. Jeśli wybierzemy temat, który nas nie interesuje, praca może stać się monotonna i trudniejsza. Zatem warto wybrać temat, który nas intryguje i który chcemy zgłębić.

2. Aktualność

Ważne jest również, aby wybrać temat aktualny i istotny. Egzamin maturalny z języka polskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności uczniów w analizie i interpretacji tekstów oraz wypowiadaniu się na ważne społecznie tematy. Wybierając temat związany z aktualnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi czy kulturalnymi, pokażemy, że jesteśmy świadomi otaczającej nas rzeczywistości i potrafimy ją analizować.

3. Bogactwo materiału

Przy wyborze tematu warto zwrócić uwagę na dostępność materiału do analizy. Dobrze jest wybrać temat, który pozwoli nam na odnalezienie różnorodnych tekstów, artykułów czy opinii na dany temat. Im więcej materiału będziemy mieli do dyspozycji, tym łatwiej będzie nam opracować rozprawkę.

4. Kontrowersyjność

Temat rozprawki może być kontrowersyjny, czyli budzić różne opinie i emocje. Taki temat pozwoli nam na przedstawienie argumentów zarówno za, jak i przeciw danej tezie. Warto wybrać temat, który nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ rozprawka rozszerzona polega na analizie i prezentacji różnych punktów widzenia.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego tematu jest kluczowy dla sukcesu w pisaniu rozprawki rozszerzonej z języka polskiego na egzaminie maturalnym w 2021 roku. Zainteresowanie, aktualność, bogactwo materiału oraz kontrowersyjność to czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze tematu. Dobrze dobrany temat ułatwi pracę nad rozprawką i wpłynie na ostateczną ocenę.

Jak znaleźć inspirację do tematu rozprawki?

Wybór odpowiedniego tematu rozprawki może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w kontekście egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku. Ważne jest, aby temat był interesujący dla nas samych, ale jednocześnie miał potencjał do przedstawienia argumentów i przekonującej analizy.

Oto kilka sposobów, jak znaleźć inspirację do tematu rozprawki:

 1. Czytaj różne teksty: Początkiem może być lektura różnych tekstów literackich, artykułów, esejów i innych materiałów. W ten sposób możemy znaleźć tematy, które nas zainteresują i na których chcielibyśmy się skupić w naszej rozprawce.
 2. Obserwuj otaczającą rzeczywistość: Często inspirację można znaleźć w swoim otoczeniu. Obserwuj aktualne wydarzenia, społeczne problemy, kontrowersje. Możesz znaleźć temat, który jest aktualny i ważny dla społeczeństwa.
 3. Rozmawiaj z innymi: Czasami rozmowa z innymi osobami może pomóc nam w znalezieniu tematu rozprawki. Dyskusje z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami mogą dostarczyć nam różnych perspektyw i pomóc nam zidentyfikować temat, który nas interesuje.
 4. Przeglądaj internet: Internet jest pełen różnorodnych tematów, które mogą posłużyć jako inspiracja do rozprawki. Przeglądaj strony internetowe, blogi, fora dyskusyjne, artykuły naukowe. Możesz znaleźć temat, który jest mało znany, ale interesujący.

Pamiętaj, że wybór tematu rozprawki powinien być dobrze przemyślany. Staraj się wybrać temat, który jest dla Ciebie ważny i który Cię pasjonuje. Tylko wtedy będziesz miał motywację do zgłębiania tematu i tworzenia przekonujących argumentów.

Życzę powodzenia w znalezieniu inspiracji do tematu rozprawki!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Rozprawka rozszerzona polski 2021 – poradnik, przykłady, tematy

Jak napisać rozprawkę rozszerzoną z języka polskiego?

Rozprawkę rozszerzoną z języka polskiego można napisać, stosując odpowiednią strukturę i argumentację. Ważne jest, aby wprowadzić czytelnika w temat i przedstawić tezę, którą będziemy udowadniać. Następnie należy przedstawić argumenty popierające tezę, a także kontrargumenty i odpowiedzieć na nie. W kolejnej części rozprawki powinno się przedstawić przeciwną tezę i udowodnić jej nieprawdziwość. Na koniec należy podsumować całość i wyrazić własne wnioski.

Jakie są przykłady tematów do rozprawki rozszerzonej z języka polskiego?

Przykłady tematów do rozprawki rozszerzonej z języka polskiego mogą dotyczyć różnych dziedzin życia. Można rozważać kwestie społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturalne, ekologiczne itp. Niektóre przykłady tematów to: „Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na młodzież?”, „Czy powinniśmy wprowadzić obowiązkowe lekcje pierwszej pomocy w szkołach?”, „Czy globalizacja jest korzystna dla wszystkich?”, „Czy szkoły powinny wprowadzić nauczanie programowania?”, „Czy sport powinien być obowiązkowy w szkole?”.

Ile stron powinna mieć rozprawka rozszerzona z języka polskiego?

Rozprawka rozszerzona z języka polskiego powinna mieć około 4-6 stron. Jednak nie jest to sztywna reguła, a długość rozprawki może różnić się w zależności od tematu i sposobu przedstawienia argumentacji. Ważne jest, aby rozprawka była dobrze zorganizowana i zawierała wszystkie niezbędne elementy: wprowadzenie, tezę, argumenty, kontrargumenty, odpowiedzi na kontrargumenty, przedstawienie przeciwnej tezy, podsumowanie i wnioski.

Jakie są cechy dobrej rozprawki rozszerzonej z języka polskiego?

Dobra rozprawka rozszerzona z języka polskiego powinna mieć kilka cech. Przede wszystkim powinna być klarowna i logiczna, czytelnie przedstawiając tezę i argumenty. Ważne jest również, aby rozprawka była dobrze zorganizowana i miała spójną strukturę. Powinna zawierać odpowiednie przykłady i dowody, które popierają przedstawiane argumenty. Ponadto, rozprawka powinna być bogata w różnorodne sformułowania i poprawną polszczyznę. Warto również pamiętać o zwięzłości i unikaniu zbędnych powtórzeń.

Video:Rozprawka rozszerzona polski 2021 poradnik przykłady tematy

Dodaj komentarz