Warunki użytkowania

Regulamin

Niniejszy Regulamin reguluje Twój dostęp, korzystanie z wszelkich treści, Produktów i Usług dostępnych w serwisie https://drogeriarozana.pl („Serwis”) prowadzonym przez Drogeriarozana.PL („nas”, „my” lub „nasz”) .

Dostęp do naszych usług jest uzależniony od akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich innych opublikowanych zasad i polityk operacyjnych, które mogą być przez nas okresowo publikowane.

Przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich prosimy o dokładne zapoznanie się z Umową. Uzyskując dostęp do dowolnej części naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi od Nas na Ciebie żadnej naszej własności intelektualnej ani osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (pomiędzy stronami) wyłącznie przy Drogeriarozana.PL i jej licencjodawcy.

Usługi stron trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, osadzonych elementów lub aplikacji opracowanych przez stronę trzecią („Usługi stron trzecich”).

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek Usług stron trzecich, rozumiesz, że:

Wszelkie korzystanie z Usług stron trzecich odbywa się na własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności wobec kogokolwiek za witryny internetowe lub Usługi stron trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.
Konta

Jeżeli korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga założenia konta, wyrażasz zgodę na podanie nam pełnych i dokładnych informacji podczas rejestracji konta.

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie. Jesteś odpowiedzialny za aktualizowanie informacji o swoim koncie i zabezpieczanie hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi. Nie wolno udostępniać ani niewłaściwie wykorzystywać swoich danych dostępu. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub konto Drogeriarozana.PL, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Nasze Usługi są świadczone „TAKIE, JAKIE SĄ”. i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Drogeriarozana.PL oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani Drogeriarozana.PL, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły i nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz wszelki dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich będą podlegać prawu .

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych oraz dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich będą sądy stanowe i federalne zlokalizowane w .

Zmiany

Drogeriarozana.PL zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, zamieszczając post na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną wiadomość, zanim zmiany zaczną obowiązywać. W powiadomieniu zostanie określony rozsądny okres, po upływie którego nowe warunki zaczną obowiązywać.

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług z zachowaniem wyznaczonego okresu wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.