Zwroty do eseju jak poprawić swój styl pisania – porady i wskazówki

Zwroty do eseju jak poprawić swój styl pisania

Zwroty do eseju jak poprawić swój styl pisania

Wstęp do eseju jest kluczowym elementem, który przyciąga uwagę czytelnika i wprowadza go w tematykę, którą będziemy analizować. Przykładem może być wprowadzenie, które zawiera ciekawą anegdotę lub pytanie retoryczne, które skłania do refleksji nad tematem. Wprowadzenie powinno wzbudzić zainteresowanie czytelnika i zainspirować go do dalszej lektury.

Refleksja nad własnym stylem pisania jest nieodzowna dla każdego pisarza. Perspektywa, z jakiej piszemy, ma znaczący wpływ na odbiór naszych tekstów przez czytelników. Dobrym pomysłem jest zastanowienie się nad własnym stylem i zidentyfikowanie mocnych i słabych stron. Możemy również zwrócić uwagę na to, jak nasi ulubieni pisarze piszą i jakie techniki stosują, aby poprawić nasz własny styl.

Teza, czyli główna teza naszego eseju, powinna być jasna i zwięzła. Powinna być wyrażona w sposób przekonujący i stanowczy. Teza powinna być poparta analizą danych i faktów, aby czytelnik mógł zrozumieć, dlaczego nasza teza jest słuszna.

Analiza jest kluczowym elementem eseju. Powinniśmy przedstawić różne argumenty i fakty, które popierają naszą tezę. Analiza powinna być logiczna i dobrze zorganizowana, aby czytelnik mógł z łatwością śledzić nasze myśli i zrozumieć nasze argumenty.

Argumenty i kontrargumenty są ważnymi elementami eseju. Powinniśmy przedstawić zarówno nasze argumenty, jak i przeciwne argumenty, aby czytelnik mógł zobaczyć pełny obraz tematu. Ważne jest, aby nasze argumenty były mocne i dobrze poparte, a kontrargumenty były odpowiednio odrzucone lub obalone.

Rozdział 1: Jak zacząć pisać eseje

Pisanie eseju może być trudnym zadaniem, zwłaszcza dla początkujących. W tym rozdziale przedstawimy kilka podstawowych kroków, które pomogą Ci rozpocząć pisanie eseju.

 1. Wstęp: Pierwszym krokiem jest napisanie wstępu, który zainteresuje czytelnika i wprowadzi go w temat eseju. Możesz użyć przykładu, anegdoty lub cytatu, aby zwrócić uwagę czytelnika.
 2. Teza: Następnie musisz sformułować tezę, czyli główny argument, który będziesz rozwijać w eseju. Teza powinna być jasna, zwięzła i spójna z tematem eseju.
 3. Argumenty: Po sformułowaniu tezy, musisz przedstawić argumenty, które będą ją popierać. Możesz użyć różnych perspektyw, przykładów, danych statystycznych lub dowodów naukowych, aby udowodnić swoje twierdzenie.
 4. Kontrargumenty: Ważne jest również uwzględnienie kontrargumentów, czyli przeciwnych punktów widzenia. Możesz przedstawić kontrargumenty i następnie obalić je, aby wzmocnić swoją tezę.
 5. Analiza: Po przedstawieniu argumentów i kontrargumentów, powinieneś przeprowadzić analizę, która pokaże, jak te argumenty są powiązane z tezą i jak wzmacniają twoje twierdzenie.

Podsumowując, aby rozpocząć pisanie eseju, musisz napisać wstęp, sformułować tezę, przedstawić argumenty i kontrargumenty, a następnie przeprowadzić analizę. Pamiętaj, że ważne jest, aby twój styl pisania był klarowny, logiczny i przekonujący.

Wybierz odpowiedni temat

Wstęp:

Wstęp jest niezwykle ważnym elementem każdego eseju. To w nim przedstawiamy czytelnikowi ogólny kontekst tematu, wprowadzamy go w problematykę, którą będziemy analizować. Warto w tym miejscu zainteresować czytelnika i zwrócić jego uwagę na ważność tematu.

Analiza:

W analizie skupiamy się na szczegółowym rozpatrzeniu tematu. Przedstawiamy różne perspektywy, badamy argumenty i fakty, które wpływają na nasze rozumienie problemu. Ważne jest, aby być obiektywnym i uwzględniać zarówno argumenty za, jak i przeciw.

Perspektywa:

W dalszej części eseju warto przedstawić swoją perspektywę na temat. Możemy opowiedzieć o naszych przekonaniach, wartościach i doświadczeniach, które wpływają na nasze stanowisko. Ważne jest, aby nasza perspektywa była uzasadniona i oparta na solidnych argumentach.

Przykład:

Aby lepiej zilustrować nasze argumenty, warto podać przykład lub przykłady, które potwierdzają nasze tezy. Przykłady mogą pochodzić z naszego własnego doświadczenia, badań naukowych lub innych wiarygodnych źródeł.

Podsumowanie:

Podsumowanie stanowi końcową część eseju, w której podsumowujemy nasze główne argumenty i wnioski. Ważne jest, aby podkreślić, dlaczego nasz temat jest istotny i jakie są jego konsekwencje.

Teza:

Teza jest kluczowym elementem eseju. To nasze główne stanowisko wobec tematu, które będziemy argumentować i bronić. Teza powinna być jasna, precyzyjna i możliwa do udowodnienia.

Refleksja:

W refleksji możemy przedstawić swoje osobiste spostrzeżenia i wnioski na temat. Możemy zastanowić się nad tym, jak nasze badania wpływają na nasze rozumienie tematu i jakie są dalsze pytania, które warto zbadać.

Czytaj więcej  Człowiek wobec prawdy o sobie - jakie są konsekwencje poznania prawdy o sobie

Argument:

Argumenty są fundamentem naszego eseju. Powinny być logiczne, dobrze uzasadnione i oparte na wiarygodnych źródłach. Dobrze jest przedstawić zarówno argumenty za, jak i przeciw, aby pokazać, że rozumiemy różne perspektywy tematu.

Zdefiniuj cel swojego eseju

Zdefiniuj cel swojego eseju

Podczas pisania eseju ważne jest, aby zdefiniować cel, który chcesz osiągnąć. Cel ten będzie stanowił podstawę dla całej pracy, określając jej kierunek i strukturę. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów, które warto uwzględnić podczas definiowania celu eseju.

 1. Podsumowanie: Przed rozpoczęciem pisania eseju warto podsumować główne punkty, które chcesz poruszyć. To pomoże Ci skoncentrować się na najważniejszych aspektach tematu.
 2. Teza: Określ tezę, czyli główne twierdzenie, które chcesz udowodnić w eseju. Teza powinna być jasna i zwięzła, aby czytelnik od razu wiedział, o czym będziesz pisać.
 3. Perspektywa: Zdecyduj, jaką perspektywę chcesz przyjąć w swoim eseju. Czy będziesz przedstawiał własne zdanie, czy będziesz analizował różne punkty widzenia na temat?
 4. Refleksja: Zastanów się, jakie wnioski chcesz wyciągnąć podczas pisania eseju. Czy chcesz skłonić czytelnika do refleksji nad tematem czy przekazać mu jakieś konkretne informacje?
 5. Przykład: Wybierz konkretne przykłady, które będą ilustrować i wspierać Twoje argumenty. Przykłady powinny być dobrze dobrane i zrozumiałe dla czytelnika.
 6. Kontrargument: Przygotuj się na ewentualne kontrargumenty i zastanów się, jak na nie odpowiedzieć. To pomoże Ci wzmocnić swoje argumenty i przekonać czytelnika do swojego punktu widzenia.
 7. Analiza: Przeprowadź szczegółową analizę tematu, uwzględniając różne aspekty i perspektywy. Staraj się być obiektywny i przedstawiać argumenty z różnych stron.
 8. Argument: Przedstaw swoje argumenty w sposób logiczny i przekonujący. Staraj się używać odpowiednich dowodów i faktów, aby wesprzeć swoje twierdzenia.

Pamiętaj, że cel eseju może się zmieniać w trakcie pisania. Ważne jest, aby być elastycznym i dostosować swoje podejście w miarę potrzeby. Ostatecznie, cel eseju powinien być spójny z tematem i przekazem, który chcesz przekazać czytelnikowi.

Opracuj plan

Przed przystąpieniem do pisania eseju warto opracować plan, który pomoże nam uporządkować nasze myśli i argumenty. Plan powinien zawierać:

 1. Wstęp: Wprowadzenie do tematu, przedstawienie tezy, która będzie głównym punktem naszego eseju.
 2. Argumenty: Przedstawienie głównych argumentów popierających naszą tezę. Każdy argument powinien być poparty odpowiednimi przykładami i faktami.
 3. Kontrargument: Przedstawienie przeciwnego punktu widzenia i skonfrontowanie go z naszą tezą. Ważne jest, aby pokazać, dlaczego nasza teza jest bardziej przekonująca.
 4. Refleksja: Przedstawienie własnych przemyśleń i refleksji na temat omawianego zagadnienia. Możemy również odnieść się do innych perspektyw i punktów widzenia.
 5. Podsumowanie: Zakończenie eseju, w którym podsumowujemy nasze argumenty i tezę. Możemy również przedstawić wnioski, jakie płyną z naszych rozważań.

Ważne jest, aby nasz plan był czytelny i uporządkowany. Możemy go przedstawić w formie tabeli lub punktów. Dzięki temu łatwiej będzie nam zorganizować nasze myśli i uniknąć chaosu w naszym eseju.

Rozdział 2: Techniki pisania eseju

W tym rozdziale omówimy kilka kluczowych technik, które pomogą Ci poprawić swój styl pisania eseju. Zapoznamy się z podstawowymi elementami struktury eseju, takimi jak teza, przykład, perspektywa, kontrargument, analiza, argument i refleksja.

 1. Teza: To główne twierdzenie, które chcesz udowodnić w eseju. Powinna być jasna, zwięzła i precyzyjna. Teza stanowi punkt wyjścia dla dalszej argumentacji.

 2. Przykład: Przykłady są niezwykle ważne w eseju, ponieważ pomagają zilustrować i udowodnić Twoje twierdzenia. Wykorzystuj różne przykłady, które są odpowiednio dobrze udokumentowane i odnoszą się do tematu.

 3. Perspektywa: W eseju warto uwzględnić różne perspektywy na dany temat. Przedstaw różne punkty widzenia, porównaj je i oceniaj. Pokaż, że rozumiesz różne aspekty tematu.

 4. Kontrargument: Nie zapominaj o kontrargumentach. Przedstaw argumenty, które przemawiają przeciwko Twojej tezie. To pokaże, że rozumiesz różne punkty widzenia i jesteś w stanie je skonfrontować.

 5. Analiza: Analiza jest kluczowym elementem eseju. Staraj się dokładnie analizować swoje przykłady, argumenty i kontrargumenty. Wyjaśnij, dlaczego są one istotne i jak wpływają na Twoje twierdzenie.

 6. Argument: Każdy argument powinien być dobrze udokumentowany i logicznie poparty. Staraj się przedstawiać mocne argumenty, które przekonują czytelnika do Twojego punktu widzenia.

 7. Refleksja: Na koniec eseju warto dodać krótką refleksję, w której podsumujesz swoje główne wnioski i zastanowisz się nad dalszymi kierunkami badań lub dyskusji na dany temat.

Pamiętaj, że każda z tych technik jest ważna i powinna być odpowiednio rozwinięta w Twoim eseju. Staraj się zachować logiczną strukturę i klarowność w prezentowaniu swoich argumentów.

Wykorzystaj różne rodzaje zdań

W trakcie pisania eseju warto wykorzystywać różne rodzaje zdań, aby urozmaicić styl i przekazać informacje w sposób klarowny. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zdań, które mogą być użyteczne w różnych częściach eseju:

 1. Wstęp: Wprowadzenie czytelnika w temat eseju może być zrealizowane za pomocą zdań, które prezentują ogólną perspektywę tematu.
 2. Analiza: W trakcie analizy warto używać zdań, które opisują i wyjaśniają badane zagadnienia.
 3. Kontrargument: Jeśli chcemy przedstawić kontrargument, możemy użyć zdań, które wprowadzają inny punkt widzenia na temat omawianego problemu.
 4. Przykład: Aby lepiej zilustrować nasze argumenty, warto używać zdań, które przedstawiają konkretne przykłady lub sytuacje z życia codziennego.
 5. Teza: W trakcie prezentacji tezy warto używać zdań, które jasno i zwięźle przedstawiają nasze główne twierdzenie.
 6. Perspektywa: Jeśli chcemy przedstawić różne perspektywy na temat omawianego zagadnienia, możemy użyć zdań, które wprowadzają różne punkty widzenia.
 7. Refleksja: W trakcie refleksji warto używać zdań, które podsumowują nasze wnioski i przemyślenia na temat omawianego problemu.
 8. Argument: Aby przekonać czytelnika do naszych argumentów, warto używać zdań, które prezentują mocne argumenty poparte odpowiednimi dowodami.
Czytaj więcej  Wpływ dzieciństwa na dorosłe życie - jak przeszłość kształtuje naszą przyszłość

Ważne jest, aby umiejętnie dobierać rodzaje zdań w zależności od kontekstu i celu eseju. Dzięki temu nasz styl pisania stanie się bardziej interesujący i przekonujący.

Użyj odpowiednich zwrotów przyczynowo-skutkowych

W eseju ważne jest umiejętne wykorzystanie zwrotów przyczynowo-skutkowych, które pomogą nam logicznie i klarownie przedstawić nasze argumenty. Odpowiednie użycie tych zwrotów pozwoli czytelnikowi lepiej zrozumieć nasze przemyślenia i przekonania. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, jak można użyć zwrotów przyczynowo-skutkowych w różnych częściach eseju:

Wstęp

Wprowadzenie do eseju powinno zawierać tezę, która jest głównym punktem, który będziemy rozwijać w dalszej części tekstu. Oto kilka przykładów zwrotów przyczynowo-skutkowych, które można wykorzystać w wstępie:

 • Przyczyna: W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z mediów społecznościowych.
 • Skutek: To prowadzi do zmiany sposobu, w jaki komunikujemy się i nawiązujemy relacje.
 • Przyczyna: Wzrost populacji globalnej.
 • Skutek: Powoduje większe zapotrzebowanie na żywność i zasoby naturalne.

Teza

Teza jest głównym argumentem, który będziemy udowadniać w naszym eseju. Oto kilka przykładów zwrotów przyczynowo-skutkowych, które można wykorzystać przy formułowaniu tezy:

 • Przyczyna: Brak dostępu do edukacji.
 • Skutek: Prowadzi do większej nierówności społecznej.
 • Przyczyna: Zanieczyszczenie powietrza.
 • Skutek: Powoduje wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego.

Analiza

W części analizy możemy wykorzystać zwroty przyczynowo-skutkowe do przedstawienia faktów i dowodów, które wspierają nasze argumenty. Oto kilka przykładów:

 • Przyczyna: Zmiany klimatyczne.
 • Skutek: Topnienie lodowców i podnoszenie poziomu morza.
 • Przyczyna: Brak inwestycji w infrastrukturę.
 • Skutek: Pogorszenie stanu dróg i mostów.

Kontrargument

W części kontrargumentu możemy użyć zwrotów przyczynowo-skutkowych do przedstawienia innych możliwych przyczyn i skutków, które mogą wpływać na nasze rozważania. Oto kilka przykładów:

 • Przyczyna: Brak kontroli nad treściami w internecie.
 • Skutek: Może prowadzić do rozprzestrzeniania się fałszywych informacji.
 • Przyczyna: Brak odpowiedniej opieki medycznej.
 • Skutek: Zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych.

Refleksja

Refleksja

W części refleksji możemy użyć zwrotów przyczynowo-skutkowych do podsumowania naszych przemyśleń i wniosków. Oto kilka przykładów:

 • Przyczyna: Brak wzajemnego zrozumienia między kulturami.
 • Skutek: Prowadzi do konfliktów i napięć społecznych.
 • Przyczyna: Brak inwestycji w edukację.
 • Skutek: Pogarsza perspektywy zawodowe i rozwój społeczny.

Ważne jest, aby używać zwrotów przyczynowo-skutkowych w sposób logiczny i zrozumiały dla czytelnika. Dzięki nim nasz styl pisania stanie się bardziej klarowny i przekonujący.

Zastosuj odpowiednie przykłady i ilustracje

W trakcie pisania eseju, ważne jest nie tylko przedstawienie swojej tezy i argumentów, ale także umiejętne zilustrowanie ich odpowiednimi przykładami. Przykłady i ilustracje mają za zadanie wzbogacić nasze rozważania, ułatwić czytelnikowi zrozumienie przedstawionych argumentów oraz nadać naszemu eseju większą wiarygodność.

Podczas tworzenia wstępu, warto zwrócić uwagę na przykłady, które mogą wprowadzić naszego czytelnika w temat. Możemy opowiedzieć krótką historię, przedstawić ciekawy fakt lub zacytować znane słowa, które będą miały związek z naszą tezą. Przykład taki może zainteresować czytelnika i skłonić go do dalszej lektury.

Kiedy przechodzimy do argumentów, ważne jest, aby każdy z nich był poparty odpowiednimi przykładami. Przykłady te mogą pochodzić z różnych dziedzin życia, takich jak nauka, sztuka, literatura, polityka czy historia. Ważne jest, aby wybrać takie przykłady, które będą najlepiej ilustrować nasze argumenty i przekonywać czytelnika do naszej perspektywy.

Po przedstawieniu przykładów, warto dokładnie je przeanalizować. Analiza przykładów pozwoli nam na lepsze zrozumienie ich znaczenia i wpływu na nasze argumenty. Możemy się zastanowić, jakie są podobieństwa i różnice między naszymi przykładami, jakie są ich mocne i słabe strony oraz jak wpływają na naszą tezę.

Przykłady i ilustracje mogą również posłużyć nam do refleksji na temat naszych argumentów. Często po przedstawieniu przykładów, możemy zadać sobie pytanie, czy są one wystarczająco przekonujące, czy może powinniśmy dostarczyć więcej dowodów czy też zmienić nasze podejście do tematu. Refleksja nad przykładami pozwoli nam na lepsze zrozumienie naszych argumentów i ewentualne wprowadzenie poprawek.

Ważne jest również uwzględnienie kontrargumentów w naszym eseju. Przykłady mogą nam pomóc w przedstawieniu tych kontrargumentów i skonfrontowaniu ich z naszymi argumentami. Możemy pokazać, dlaczego nasze przykłady są bardziej przekonujące i dlaczego kontrargumenty nie są wystarczająco mocne. Przykłady mogą nam pomóc w umocnieniu naszej tezy i przekonaniu czytelnika do naszego punktu widzenia.

Podsumowując, zastosowanie odpowiednich przykładów i ilustracji w naszym eseju jest niezwykle istotne. Przykłady te mają za zadanie wzbogacić nasze rozważania, ułatwić czytelnikowi zrozumienie naszych argumentów oraz nadać naszemu eseju większą wiarygodność. Dlatego warto poświęcić czas na dobranie odpowiednich przykładów i dokładną ich analizę.

Czytaj więcej  Rola matki w życiu rodzinnym - jak literatura przedstawia literacki wizerunek matki

Rozdział 3: Poprawność językowa i gramatyczna

Poprawność językowa i gramatyczna jest niezwykle istotna w procesie pisania eseju. W tym rozdziale przedstawimy wstępne zasady, które pomogą Ci poprawić swój styl pisania.

1. Analiza:

Przed rozpoczęciem pisania eseju ważne jest przeprowadzenie analizy tematu. Zrozumienie głównych pojęć i idei pomoże Ci sformułować tezę i argumenty w sposób klarowny i zwięzły.

2. Przykład:

Podczas pisania eseju warto wspierać swoje argumenty przykładami. Przykłady mogą pochodzić z literatury, historii, nauki lub codziennego życia. Dobrze dobrany przykład może pomóc czytelnikowi lepiej zrozumieć Twoje argumenty.

3. Argument:

Każdy argument powinien być poparty odpowiednimi dowodami i informacjami. Staraj się dostarczać wiarygodne źródła i fakty, które wspierają Twoje twierdzenia.

4. Kontrargument:

Ważne jest również uwzględnienie kontrargumentów i przedstawienie ich w odpowiedni sposób. Pokazanie, że rozważyłeś różne perspektywy tematu, świadczy o Twojej wiedzy i umiejętnościach analitycznych.

5. Teza:

Teza jest głównym punktem Twojego eseju i powinna być jasna, zwięzła i spójna. Powinna zawierać Twoje główne twierdzenie lub stanowisko wobec tematu.

6. Perspektywa:

Podczas pisania eseju ważne jest zachowanie odpowiedniej perspektywy. Staraj się być obiektywny i niezależny w swoich argumentach. Unikaj emocjonalnych wyrażeń i skup się na faktach i dowodach.

Podsumowanie:

Poprawność językowa i gramatyczna są kluczowe dla skutecznego pisania eseju. Pamiętaj o analizie tematu, poparciu argumentów przykładami, uwzględnieniu kontrargumentów, jasnej tezie i zachowaniu odpowiedniej perspektywy. Te wskazówki pomogą Ci poprawić swój styl pisania i osiągnąć lepsze wyniki.

Unikaj błędów ortograficznych

Poprawność ortograficzna jest ważnym elementem każdego tekstu. Niezależnie od tematu, jaki poruszasz, pisanie bez błędów ortograficznych sprawia, że tekst jest czytelniejszy i bardziej profesjonalny. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak unikać błędów ortograficznych.

 1. Perspektywa: Zanim zaczniesz pisać, zastanów się nad perspektywą, z której chcesz przedstawić temat. Określ, czy piszesz z pierwszej, drugiej czy trzeciej osoby, i stosuj odpowiednie formy czasowników.
 2. Wstęp: Wprowadź czytelnika w temat swojego eseju. Zwróć uwagę na poprawność ortograficzną swojego wstępu, aby od razu zyskać zaufanie czytelnika.
 3. Kontrargument: Jeśli przedstawiasz kontrargumenty, upewnij się, że piszesz je poprawnie. Sprawdź, czy używasz odpowiednich form czasowników i odmiany rzeczowników.
 4. Przykład: Jeśli podajesz przykłady, staraj się, aby były one zrozumiałe i poprawnie zapisane. Unikaj błędów ortograficznych w nazwach, tytułach czy nazwiskach.
 5. Refleksja: Jeśli dokonujesz refleksji nad tematem, zwróć uwagę na poprawność ortograficzną swoich myśli. Sprawdź, czy używasz odpowiednich form czasowników i odmiany przymiotników.
 6. Argument: Staraj się, aby twoje argumenty były logiczne i poparte odpowiednimi przykładami. Unikaj błędów ortograficznych, które mogą wpłynąć na wiarygodność twoich argumentów.
 7. Podsumowanie: Podsumowując swój tekst, zwróć uwagę na poprawność ortograficzną swojego podsumowania. Sprawdź, czy używasz odpowiednich form czasowników i odmiany rzeczowników.
 8. Teza: Jeśli przedstawiasz tezę, upewnij się, że jest ona jasna i poprawnie zapisana. Unikaj błędów ortograficznych, które mogą wprowadzić zamieszanie w treści twojego eseju.

Pamiętaj, że poprawność ortograficzna jest ważna nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Dobrze napisane teksty zwiększają twoje szanse na sukces i przyciągają uwagę czytelnika. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na naukę i unikanie błędów ortograficznych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Zwroty do eseju jak poprawić swój styl pisania – porady i wskazówki

Jak mogę poprawić swój styl pisania?

Aby poprawić swój styl pisania, warto przede wszystkim czytać dużo. Czytanie różnych rodzajów literatury i tekstów pomoże Ci rozwijać swój słownictwo, zdania i sposób wyrażania myśli. Możesz również pracować nad swoim stylem pisania, pisząc regularnie, korzystając z różnych technik pisarskich i otrzymując opinie innych osób na temat swojego pisania.

Czy istnieją kursy lub szkolenia, które mogą pomóc mi poprawić mój styl pisania?

Tak, istnieje wiele kursów i szkoleń, które mogą pomóc Ci poprawić swój styl pisania. Możesz znaleźć takie kursy online lub w lokalnych placówkach edukacyjnych. Te kursy często oferują wskazówki, techniki i praktyczne zadania, które pomogą Ci rozwijać swoje umiejętności pisania. Możesz również skorzystać z poradników i podręczników dotyczących pisania, które są dostępne w księgarniach lub bibliotekach.

Video:Zwroty do eseju jak poprawić swój styl pisania

Łatwe, szybkie pomysły na estetyczne zapisanie LEKCJA, TEMAT w zeszycie ✍️��‍��

5 PORAD EDYTORSKICH ✍ na pisanie dialogów ��

Dodaj komentarz